Ρωσικά Σε Απευθείας Σύνδεση Δικηγορικό ΓραφείοΡωσικά σε απευθείας Σύνδεση δικηγορικό γραφείο, την εταιρική και επιχειρηματικών δικηγόροι στην Αίγυπτο παρέχουν στους πελάτες τις καλύτερες λύσεις κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια στην Αίγυπτο καθώς και την ημέρα με την ημέρα εργασιών των οργανισμών τους. Σε όλη τριάντα χρόνια εμπειρίας ρωσικά σε απευθείας Σύνδεση δικηγορική Εταιρεία θεωρείται μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην Αίγυπτο στον τομέα της ασκήσεως της προσφυγής. Οι δικηγόροι μας διακινούνται και εκκρεμεί πολλές περιπτώσεις που εκπροσωπούν τους ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, το δίκαιο που διέπει όλες τις πτυχές των εταιρειών εκκαθάρισης, καθώς και τους λόγους της εκκαθάρισης, το καθεστώς της υπό εκκαθάριση εταιρίας, το διορισμό του εκκαθαριστή, οι αρμοδιότητες του εκκαθαριστή και η ανάκληση αντιπροσώπου του εκκαθαριστή. Εάν η καθορισμένη περίοδο η εταιρεία έχει παρέλθει ή το έργο έχει ολοκληρωθεί και οι συνεργάτες του συνέχισαν να πραγματοποιήσει το είδος της εργασίας για την οποία η εταιρεία αποτελείται, η σύμβαση παρατείνεται για ένα έτος με τους ίδιους όρους πιστωτή ένας από τους εταίρους μπορεί να αντιταχθεί στην εν λόγω επέκταση και την ένσταση θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της δράσης. Σε περίπτωση απώλειας από το μισό του κεφαλαίου της της εταιρείας, το ∆ ιοικητικό συκβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση διαταγή για διάλυση της Εταιρείας. Στην έκδοση της παραγγελίας απαιτεί την πλειοψηφία των μετόχων ψήφων που είναι απαραίτητες για να τροποποιήσετε τις επιχειρήσεις άρθρων του καταστατικού. Αν η απώλεια φθάνει τα τρία τέταρτα του κεφαλαίου, των εταίρων στην κατοχή του το ένα τέταρτο του κεφαλαίου μπορεί να απαιτήσει τη διάλυση. Αν η απώλεια που συνεπάγεται η μείωση του κεφαλαίου κάτω από το όριο που προβλέπεται από τον εκτελεστικό κανονισμό, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να ρευστοποιηθεί με απόφαση των μετόχων ή δικαστική εντολή, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν ειδικές ιδιότητες της υπό εκκαθάριση εταιρίας: Κάθε εταιρεία, μετά την διάλυση θεωρείται ότι είναι σε κατάσταση εκκαθάρισης και εκκαθάρισης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου, εκτός αν το καταστατικό ή την πράξη προβλέπει άλλους όρους. Η εταιρεία φυλάσσει, κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της ηθική προσωπικότητα κατά το βαθμό που απαιτείται από τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Ο όρος («υπό εκκαθάριση») είναι να προστεθεί στον τίτλο της η εταιρεία, και τα όργανα θα παραμείνουν όρθιοι κατά την περίοδο της εκκαθάρισης, αλλά τις εξουσίες του θα πρέπει να περιορίζεται σε υποθέσεις που δεν είναι στην αρμοδιότητα τους εκκαθαριστές. Σε περίπτωση που μια πρόταση εκδίδεται διατάσσει τη διάλυση ή αναπηρίας από το καθεστώς της εταιρείας, το Δικαστήριο αναφέρει η λειτουργία της εκκαθάρισης και θα διορίζει τον εκκαθαριστή και να καθορίσει την αμοιβή του. Το όνομα του εκκαθαριστή και των εταίρων συμφωνία για την λειτουργία της εκκαθάρισης, ή της ποινής που εκδίδονται στο πλαίσιο αυτό θα δημοσιευθεί στο εμπορικό μητρώο και οι εταιρείες περιοδικά, και ο εκκαθαριστής υποχρεούται να εκπληρώσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Καμία διαμαρτυρία κατά τρίτων, σχετικά με τον διορισμό του εκκαθαριστή ή του τρόπου εκκαθάρισης, εκτός από την ημερομηνία της δημοσιότητας στο Εμπορικό Μητρώο. Πώληση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εάν κινητών ή ακινήτων, με δημόσιο πλειστηριασμό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός αν αναφέρεται στο έγγραφο του διορισμού του εκκαθαριστή ότι η πώληση θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Ο εκκαθαριστής, αμέσως μετά τον διορισμό του και σε συμφωνία με το διοικητικό συμβούλιο ή το συμβούλιο, πρέπει να κάνουμε μια απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας και να σχεδιάσετε μια λεπτομερή λίστα τους και τον προϋπολογισμό για την κάλυψή του από τον εκκαθαριστή, και των διευθυντών ή μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο ή το συμβούλιο υποβάλλει στο λογαριασμό τους στον εκκαθαριστή και υποβάλλει σε αυτόν τα κεφάλαια της επιχείρησης και των βιβλίων και κουπόνια. Ο εκκαθαριστής τηρεί μητρώο για την καταγραφή των έργων που αφορούν την εκκαθάριση και την εκμετάλλευση των εν λόγω μητρώο θα είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου περί εμπορικών μητρώων. Ο εκκαθαριστής θα σας ενθουσιάσει όλα όσα είναι αναγκαία για τη διατήρηση των πόρων και των δικαιωμάτων της εταιρείας.

Παρ όλα αυτά οι εταίροι δεν θα πρέπει να ζητηθεί το υπόλοιπο των μερών τους, εκτός εάν οι εργασίες της εκκαθάρισης απαιτούν αυτό, με την επιφύλαξη της τήρησης της ισότητας μεταξύ τους. Ο σύνδικος καταθέτει τα ποσά που συλλέγει, σε μια τράπεζα στο λογαριασμό της εταιρείας υπό εκκαθάριση, αυτή η κατάθεση πρέπει να γίνει εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την ώρα της λήψης. Ο εκκαθαριστής δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει νέα επιχείρηση, εκτός αν είναι απαραίτητη για προηγούμενες υποθέσεις. Αν αυτός που διεξάγει νέων έργων δεν απαιτείται από την εκκαθάριση, είναι υπεύθυνος στα έργα αυτά, σε όλα του τα περιουσιακά στοιχεία και εάν οι εκκαθαριστές είναι πολλές, η ευθύνη τους θα είναι κοινό. Ο εκκαθαριστής δεν επιτρέπεται να πωλούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στο πεδίο εκτός από την άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή εταίρων, ανάλογα με την περίπτωση. Οι εκκαθαριστές καθήκον δεν τελειώνει στο θάνατο των εταίρων, ή δημοσιοποίηση τους χρεοκοπία ή αδυναμία να πληρώσει ή την πρακτική των κατασχέσεων, ακόμη και αν ο εκκαθαριστής διορίζεται από την πλευρά τους. Το Δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήματος του μετόχου ή εταίρου και για εύλογη αιτία, να αποφασίσει την ανάκληση του εκκαθαριστή.

Κάθε απόφαση ή ποινή ανάκλησης ο εκκαθαριστής θα πρέπει να περιλαμβάνει το διορισμό άλλου στη θέση του

Την ανάκληση του εκκαθαριστή θα δημοσιευθεί στο Εμπορικό μητρώο και οι Εταιρείες περιοδικό, και δεν θα κοντράρουμε σε τρίτους, εκτός από την ημερομηνία της δημοσιότητας στο Εμπορικό Μητρώο